Rozhovor s… Martin Onofrej

Články / Marec 2014

Médium: Zisk
Autor: Martin Onofrej / Managing Director
Dátum: 3/2014

 

Martin Onofrej: "Zamestnanci sú jediný faktor, ktorý môžete mať pod kontrolou. Aspoň kým vám neodídu z firmy."

 

Čo si myslíte o súčasnej situácii vo firmách v súvislosti s HR marketingom? Je chápaný ako nejaká novinka, niečo, čo by sa snáď raz v ďalekej budúcnosti mohlo riešiť alebo sa postupne stáva samozrejmosťou?

HR marketing na Slovensku zaznamenával svoj boom od prelomu tisícročí. Išlo najmä o pobočky nadnárodných spoločností, ktoré sa mohli inšpirovať a čerpať zo skúseností svojich zahraničných kolegov. Ďalším faktorom bola potreba masového náboru pre expandujúce biznis prostredie, pričom často išlo o nedostatkových kanditátov, najmä z oblasti IT. Tomu spravila škrt kríza.

 

Znamená to, že vplyvom krízy význam HR marketingu padol?

Práve naopak. HR marketing nie je len o náborových kampaniach, to sú taktické úlohy. Jednou z hlavných úloh HR marketingu je budovanie zamestnávateľskej značky, čo je strategická úloha, skutočný beh na dlhé trate. Ešte pred vypuknutím krízy si firmy začali trpko uvedomovať, že pre zabezpečenie prísunu kvalitných CV-čiek nestačí spustit náborovú kampaň. Ide o aktívne budovanie povedomia u cieľovej skupiny o firme, jej „employee value proposition“ – t. j. akú pridanú hodnotu je firma schopná ponúknuť potenciálnym kandidátom.


V budovaní zamestnávateľskej značky to v porovnaní so známymi B2C (Business-to-Customer) značkami vždy majú ťažšie firmy pôsobiace v oblasti B2B (Business-to- Business). Už aj neutrálny vzťah kandidáta k produktu alebo službe od B2C firmy môže reprezentovať výrazný náskok pred slabou zamestnávateľskou značkou B2B firmy, ktorá operuje len v medzipodnikovom prostredí. Dobrým príkladom bola spoločnosť Johnson Controls, keď sa pred siedmimi rokmi tento globálny gigant v oblasti automotive rozhodol v Bratislave otvoriť svoje administratívne centrum, akúsi predĺženú ruku svojej nemeckej centrály. Kým povedomie o tejto značke napríklad medzi strojármi bolo výborné, keď sme testovali východiskovú situáciu pri nových cieľových skupinách, ako napríklad IT-čkárov a účtovníkov, tak sme zistili, že Johnson Controls si automaticky zamieňajú s úplne inou firmou – Johnson & Johnson. Bolo jasné, že je nevyhnutné poriadne zapracovať na zamestnávateľskej značke. Dnes má Johnson Controls u relevantnej cieľovky svoje nezameniteľné miesto.


Myslím si, že v B2B spoločnostiach by mala značná časť zdrojov do HR marketingu plynúť z korporátneho marketingu, pretože na takých malých trhoch, akými sú Slovensko alebo Česko, je HR marketing často aj jedinou rozumnou formou zviditeľnenia korporátnej značky.

 

Spomenuli ste, že kríza dala stopku masovým náborom. Ako vidíte ich budúcnosť?

Áno, kríza nielenže stopla masový nábor, ale výrazne priškrtila aj selektívny nábor jednotlivcov. Nedivím sa. Firmy sú opatrné – podnikateľské nálady sa nezlepšujú, náklady na zamestnancov stúpajú a kvalita absolventov klesá. Napriek tomu nevylučujem, že masové náborové aktivity sa ešte objavia, napríklad príchodom nového hráča na slovenský trh práce, ktorý bude potrebovať skokovo naplniť svoje tabuľkové miesta.


Je tu však paradox – napriek tomu, že Slovensko patrí medzi krajiny s najvyššou mierou nezamestnanosti v EÚ, kvalitných uchádzačov o prácu je málo. Vychádzame z predpokladu, že firmy majú záujem o kvalitných, skúsených kandidátov, ale to sú vlastne tí, ktorí už sú zamestnaní a často aj rezistentní k dianiu na trhu práce. Bude napríklad zaujímavé sledovať, ako sa bude spoločnosti Swan, štvrtému mobilnému operátorovi, dariť preťahovať talenty od konkurencie. Áno, je to legitímna praktika. Vždy je to tak, že na jednej strane sa firmy snažia získať hotových ľudí od konkurencie, na strane druhej sa snažia svoje najlepšie talenty udržať. Aj o tom je zamestnávateľská značka.

 

Ktoré oddelenie by malo byť zodpovedné za HR marketing?

Môžete sa stretnúť s rôznymi názormi na to, kam sa HR marketing „hodí“ najlepšie. Myslím si však, že neexistuje univerzálna odpoveď. Po prvé, HR marketing je relatívne mladá disciplína. Po druhé, každá spoločnosť má iné potreby a špecifiká. Napríklad, aká je prevažujúca typológia potenciálnych kandidátov? Biele goliere alebo modré goliere? Skúsení profesionáli alebo čerství absolventi? Kontinuálna potreba prísunu pracovnej sily alebo nárazový nábor pre čerstvo získané projekty? Po tretie, aká je veľkosť spoločnosti a v akej fáze vývoja sa nachádza? Aký druh kultúry má?


V prípade globálnych spoločností by som tiež uvažoval aj o vzťahu alebo miere nezávislosti miestnej pobočky od svojej centrály. V niektorých spoločnostiach je HR marketing integrovaný do oddelenia marketingu, zatiaľ čo v iných spadá do kompetencie HR oddelenia.V zahraničí som sa stretol aj s tým, že firmy si na toto vytvárajú špeciali- zované oddelenia alebo to kompletne outsoursujú. Som presvedčený, že kompetencie sú dôležitejšie ako organizačná štruktúra, pretože opti- málny prínos vidím v zložení tímu, ktorý by mal zastrešiť marketérov, HR-istov, kreatívcov a komunikátorov. Dosiaľ som sa nestretol s prieskumom, ktorý by zmapoval, do akej miery je HR marketing implementovaný v slovenských podnikoch a v kompetencii ktorého oddelenia. Napríklad, naša neziskovka AICO (Asociácia pre internú komunikáciu) pred rokom zrealizovala prieskum stavu internej komunikácie (IK) na Slovensku. Zistilo sa, že IK je implementovaná v 70 % podnikov, pričom v 25 % je v kompetencii oddelenia HR,14% v marketingu, po 9% v IT a komunikačnom oddelení a len 5 % predstavovali samostatné oddelenia IK. Nebol by som prekvapený, keby podobný prieskum odhalil, že v slovenských podnikoch, kde je HR marketing implementovaný, tak ho majú vo väčšine prípadov v kompetencii HR.

 

Ako budovať zamestnávateľskú značku?

Cieľom je vybudovať také vnímanie zamestnávateľskej značky, aby potenciálni kandidáti o danej firme uvažovali ako o vhodnej alternatíve pre svoju kariéru. K tomu patrí budovanie vzťahov so školstvom, médiami, študentskými organizáciami a akýmikoľvek ďalšími relevantnými inštitúciami. To sú externé vzťahy. K nim by sme ešte mohli pridať aj budovanie či udržiavanie vzťahov s bývalými zamestnancami.


Avšak, za najdôležitejší faktor pri vytváraní silnej a trvácnej zamestnaneckej značky považujem budovanie vzťahov so zamestnancami a zvyšovanie ich  angažovanosti, čo dokážete len cez kvalitnú internú komunikáciu. Zamestnanci sú jediný faktor, ktorý môžete mať pod kontrolou. Aspoň kým vám neodídu z firmy – potom sa vynorí otázka, či budú vašimi ambasádormi alebo zdrojom rýchlo sa šíriaceho negatívneho „word-of-mouth“. Zamestnanci majú zásadný vplyv v sociálnych sieťach, pretože sú považovaní za priamu referenciu.


V prípade aktivácie interných referenčných programov práve angažovaní zamestnanci môžu priniesť oveľa kvalitnejšie tipy na nových kolegov, pretože na jednej strane poznajú vlastnosti kandidáta a na strane druhej prostredie a pracovné požiadavky. Tiež je však dôležité takýto referenčný program správne nastaviť a interne spropagovať.

 

Čomu sa pri budovaní zamestnávateľskej značky radšej okľukou vyhnúť?

Zavádzaniu a klamaniu. K tomu patrí aj pokus o vytváranie imidžu, ktorý nezodpovedá reálnemu stavu firmy, jej kultúre.


Čo ak spoločnosť nemá aktuálnu ani plánovanú potrebu náboru, či dokonca plánuje zredukovať počet zamestnancov? Má význam budovať zamestnávateľskú značku aj vtedy?
Som presvedčený, že firmám sa oplatí investovať do budovania zamestnávateľskej značky, aj keď sú náborové aktivity zmrazené. Ako som už spomenul, kvalitná zamestnávateľská značka dokáže pozitívne ovplyvniť aj ďalšie oblasti, angažovaní zamestnanci dokážu efektívne vystupovať aj ako ambasádori tovarov a služieb. Aj preto sa môžete stretnúť s efektívnymi reklamami, kde v úlohe hlavných protagonistov vystupujú skutoční zamestnanci – po tomto prístupe už siahli hádam všetky automobilky, napriek tomu, že práve tie najvýznamnejšie zmrazovali nábor.

 

Investície do rozvoja zamestnávateľskej značky sa podnikom určite oplatia. Firma sa môže zúčastňovať trhov práce, môže rozvíjať svoje aktivity na fakultách, a to aj napriek tomu, že v danom čase nemá v ponuke voľné pozície. Keď potom študenti prídu do praxe, tak danú značku už poznajú, čo je zvlášť osožné pre B2B firmy. Predstavte si napríklad študentov farmácie, ktorí sa takto oboznámia s konkrétnou farmaceutickou firmou, a potom sa zamestnajú napríklad v lekárni.

 

Martin Onofrej má predchádzajúce skúsenosti z práce pre vydavateľské spoločnosti a agentúry v Belgicku. V roku 1999 založil full-servisovú reklamnú agentúru PMP Marketing, ktorá poskytuje marketingové služby a poradenstvo pre viaceré nadnárodné a lokálne spoločnosti v stredoeurópskom regióne. Je riaditeľom PMP Group zastrešujúcej PMP Marketing, PMP Agency a PMP Consulting. Špecializuje sa na strategický manažment, analýzy a poradenstvo v oblasti B2B a B2C marketingu, HR marketingu, externej a internej komunikácie. Je zakladateľom a prezidentom AICO – Asociácia pre internú komunikáciu, jediného profesného združenia svojho druhu na Slovensku, ktoré je členom Európskej federácie asociácií internej komunikácie. Titul MBA získal na Nottingham Trent University Business School. Zároveň je absolventom prestížneho medzinárodného programu v oblasti internej komunikácie Melcrum Black Belt International Communication Program na School of Management na Cranfieldskej Univerzite vo Veľkej Británii. Okrem toho rád cestuje a jeho najobľúbenejšou destináciou je Japonsko.

 

Zhovárala sa: Ing. Kamila Ševčíková Foto: archív PMP Group

Novinky
Naša agentúra vytvorila špecializovanú dvojjazyčnú webstránku, ktorá predstavuje unikátny koncept a zároveň novú kategóriu fitness - PRAMA.
Naša agentúra pripravila nový web pre česko-slovenskú súťaž EY Cyber Security Trophy.
Pre právnickú kanceláriu Valko & Volný sme pripravili novú vizuálnu identitu. Rebranding zahŕňal aj vytvorenie nového loga a webstránky.
Pre túto globálnu a zároveň najrenomovanejšiu biznis súťaž v stredoeurópskom regióne sme postavili webstránky pre Českú aj Slovenskú republiku…
Pre AICO - Asociáciu internej komuikácie sme pripravili “netradičné” vyhlásenie výsledkov AICO Grand Prix.
Pre FIT PLUS pripravila naša agentúra špecializovanú webstránku venovanú profesionálnym zariadeniam značky CYBEX.
Aj tento rok sme mali príležitosť spolupracovať na projekte svetovej súťaže EY Podnikateľ roka vrámci Slovenska a Českej republiky.
Naša agentúra vytvorila pre LifeFitness na Slovensku nový web, ktorý zákazníkom sprostredkuje prvotné informácie o možnostiach pri zariaďovaní…
Siedmy ročník medzinárodnej konferencie OpenSlava organizovanej Accenture opäť s podporou našej agentúry.
Naša agentúra opäť podporila marketingové a komunikačné úsilie nášho dlhoročného klienta EY pri zahájení prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka 2019.
Otvorenie nových predajní FIT PLUS sme podporili aj online a on-site komunikáciou, vrátane prvkov guerrilla marketingu.
Konzultanti našej agentúry zúročili svoje skúsenosti s poradenstvom v oblasti internej komunikácie a pre Volskwagen Slovakia pracovali hneď na…
Martin Onofrej mal tú čest a prevzal prestížne ocenenie Superbrands za budovanie značky WEIDER.
Aj tento rok sa konalo jedinečné podujatie AICO Roundtable s podtitulom Výzvy internej komunikácie očami lídrov. Sme radi, že team našej agentúry sa…
Naša agentúra nielenže vypracovala koncept nového typu predajní, ale aj kompletne zastrešila projektové riadenie od ich dizajnovania, cez výstavbu po…
OpenSlava 2018 je šiestym "vydaním" najväčšej každoročnej konferencie venovanej novým technológiám organizovaná spoločnosťou Accenture. Sme radi, že…
Team našej agentúry opäť podporil komunikačné úsilie organizátora súťaže, spoločnosť EY - od vytvorenia TV spotu, cez printové a online inzercie, PR…
Pre EY sme pripravili celkom nové kariérne stránky vrámci ich profilu na profesia.sk, ktoré odzrkadľujú firemnú kultúru EY.
EY Cyber Security Trophy je jedinečná súťaž v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku. Náš team na ňu…
Pre job portál profesia.sk sme pre Accenture vytvorili úplne novú kariérnu sekciu - v responzívnom dizajne pre čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť.
Prvý kvartál roku 2018 sa u nás niesol predošetkým v znamení projektov internej komunikácie.
Súťaž DO FORMY je organizovaná prestížnym časopisom MUSCLE & FITNESS 
pre všetkých, ktorým záleží na transformovaní postavy a nadobudnutí správnych …
Poisťovacia spoločnosť DAS je na Slovensku najväčším poskytovateľom poistenia právnej ochrany s dlhoročnou tradíciou. DAS poskytuje poistenia právnej…
Nadväzujúc na naše kľúčové odporúčania v oblasti strategického marketingu sme pre FIT PLUS vytvorili moderný koncept predajne pre nákupné centrá.
Konferencia Accenture OpenSlava si za 3 roky svojej existencie získala obľubu a uznanie IT študentov a odborníkov z celej strednej Európy.
Spoločnosť EY vyhlasuje 12. ročník prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka v Slovenskej republike.
Švajčiarska technologická spoločnosť Kistler spustila svoju kampaň zameranú na budovanie zamestnávateľskej značky, pre ktorú sme vytvorili nosný…
Vychádzajúc z novej komunikačnej stratégie sme vytvorili pre spoločnosť FIT PLUS webstránku za účelom refreshu a podpory lojalitného systému.
Náš tím sa postaral o hladký priebeh aj tohtoročného jedinečného podujatia internej komunikácie, AICO Roundtable.
Kistler v roku 2017 rázne vstupuje na slovenský pracovný trh a my sme preň vytvorili kariérnu mikrostránku a naplnili ju obsahom, vrátane…
Pre spoločnosť FIT PLUS sme začali poskytovať služby strategického marketingového poradenstva. Jedným z výstupov je komunikačná stratégia podľa novej…
Jubilejná komunikácia Partners Group SK predstavuje svojich najsúspešnejších profesionálov v televíznom mikro spote.
Pre divíziu Learning & Development sme vytvorili promo a študijné materiály pre podujatia v Ríme, Dubaji a Amsterdame, kam sme vyslali aj náš filmový…
Accenture sme podporili náborovou kampaňou SAP a JAVA špecialistov a podujatím Hackathon v Prahe.
Pre spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) sme vytvorili kariérnu stránku pre stredoeurópsky región a zrealizovali ďalšie vlny náborej…
V roku 2016 sme pomohli Accenture aj s prípravou medzinárodnej IT konferencie v Bratislave.
Aj tento rok sa bude konať celosvetovo uznávaná súťaž EY Podnikateľ roka. Podporili sme ju komunikačnou kampaňou.
Výrobnej spoločnosti AJ Metal Design sme redizajnovali oficiálnu webstránku.
Špecializujeme sa na B2B marketing, professional services marketing, náborový marketing, budovanie a rozvoj zamestnávateľskej značky. Stáli sme za…
Pre Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), svetového lídra vo vývoji a produkcii interiérových komponentov, sme pripravili náborovú kampaň pre výrobné…
Aj tohtoročná komunikácia spoločnosti Partners Group SK nadväzuje na náš vizuálny a komunikačný koncept “Dajte si poradiť aj Vy”.
Po minuloročnom úspechu podujatia Interná komunikácia z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov sme aj tento rok podporili prípravu a exekúciu…
Desiaty ročník súťaže pozná svojho víťaza. Pripravili sme pre ňu komunikačnú kampaň a branding.
Pri tejto príležitosti EY uskutočnila zaujímavý prieskum verejnej mienky „Kam kráčíš, Česká republiko, aneb ČR za 25 let“ .
Kvalitná interná komunikácia má nenahraditeľný vplyv na to, či zamestnanci budú alebo nebudú na trhu práce ambasádormi svojho zamestnávateľa.
Pre IT spoločnosť uniCORE sme navrhli nové logo a kompletnú vizuálnu identitu. Ústredným vizuálnym prvkom je "focus".
Team našej agentúry opäť podporil vzdelávanie zamestnancov EY - pre Learning & Development divíziu sme zabezpečovali grafické práce, produkciu,…
Posledné tohtoročné podujatie Dni finančnej gramotnosti sa tak konalo v Prievidzi v OC Korzo. Návštevníci mali možnosť zmerať si svoj kvocient…
Accenture bol tento rok partnerom Merck Innovation Summitu v Prahe. Team našej agentúry pripravil pre Accenture prezentačný stánok, video sekvencie a…
Team našej agentúry podporil úsilie Accenture v príprave a exekúcii tretieho ročníka celodňovej konferencie OpenSlava 2015 na tému open source a…
Spoločnosť EY otvorila jubilejný 10. ročník slovenského kola súťaže EY Podnikateľ roka. Naša agentúra pripravila komunikačnú kampaň vrátane TV spotu,…
Stratégie 07/2015: Martin Onofrej zhodnotil tento ročník súťaže AICO Grand Prix a priblížil víťazné projekty.
Počas tohtoročného TREND Marketing Summit v Bratislave vystúpil v programe Strategy Hall aj náš dlhoročný klient EY.
Podporujeme PARTNERS GROUP SK a nadáciu PARTNERS v úsilí zvýšiť finančnú gramostnosť obyvateľstva. Team našej agentúry zabezpečoval prípravu a…
Accenture v Českej republike realizuje náborovú kampaň do divízie Consulting. Naša agentúra pripravila online aj offline komunikačné materiály s…
Team našej agentúry pripravil refresh komunikácie pre Partners Group SK. Tento rok sme ťažisko posunuli z produktovej komunikácie do náborovej. Nová…
Naša agentúra opäť podporila EY pri organizovaní súťaže Podnikateľ roka ako aj galavečera odovzdávania cien. Naša marketingová podpora zahŕňala rôzne…
V PMP Group sme podporili AICO - Asociáciu internej komunikácie pri organizovaní podujatia Interná komunikácia z perspektívy a očakávaní lídrov, ako…
Pripravili sme náborovú kampaň pre ING Bank Global Services & Operations. Team našej agentúry prišiel s komunikačným konceptom Boarding Now, ktorý…
Funkciou modernej internej komunikácie je zabezpečiť, aby ľudia poznali ciele svojej organizácie, akú úlohu v nej zohrávajú, aby boli odhodlaní tieto…
Filmový štáb PMP opäť cestoval a natáčal na rôznych miestach v Európe, napríklad pre spoločnosť EY. Vytvorili sme rôzne klipy, rozhovory a…
Sebastian Fuller, Senior Consultant PMP Group, prezentoval 28. októbra na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity svoje skúsenosti s rebrandingom…
Náš klient EY hľadá na Slovensku už 9. EY Podnikateľa roka a naša agentúra preto v septembri žila marketingovou podporou pre túto súťaž - od online a…
Naše grafické štúdio navrhlo pre podporu finančnej gramotnosti pre nášho klienta Partners Group SK koncept "Linka finančnej gramotnosti" na…
Pre nášho klienta Partners Group SK a nadáciu PARTNERS sme navrhli a realizovali cyklus eventov „Dni finančnej gramotnosti”. Naša agentúra…
Pre Asociáciu internej komunikácie AICO sme zabezpečovali súťaž projektov internej komunikácie AICO Grand Prix 2014. Spoločnosti súťažili v patich…
V PMP Group sme vytvorili storyboard pre televízne spoty Partners Group SK, ktoré sú súčasťou reklamnej kampane v televízii a online médiách.
Náš klient Sylex spustil novú webstránku, ktorú navrhli a vytvorili naši webdizajnéri z PMP Group. Web je záverečnou aktivitou vrámci strategického…
V PMP Group sme pripravili nový web pre klienta Metal Design. Navrhli sme grafický dizajn, ako aj riešenie pre konfiguračný systém.
Pre asociáciu SEDMA sme pripravili novú obsahovú štruktúru a dizajn webstránky s vlastným CMS (content management system). Súčasťou grafických prác…
Príbehy skutočných ľudí sú základom novej komunikačnej stratégie pre Partners Group SK z dielne PMP Group. V reklamnej kampani sa tak objavia reálni…
Aj tento rok spolupracovala naša agentúra na projekte EY Podnikateľ roka v Českej a Slovenskej republike.
Zisk: 3/2014 - Rozhovor o HR marketingu, zamestnávateľskej značke a ich úlohe pri angažovanosti zamestnancov.
V PMP Group sme pripravili novú komunikačnú stratégiu pre Ecorec. Jej súčasťou bol grafický návrh rôznych tlačových materiálov, ako aj tvorba videa…
AICO News: Vydanie 01/2014 - Dnešné nástroje internej komunikácie umožňujú mnoho druhov meraní a spätnej väzby. Máme tak v rukách úžasné nástroje na…
AICO News: Vydanie 01/2014 - Firmy potrebujú integrovať do svojho života a internej komunikácie rôzne moderné nástroje vrátane podnikových…
AICO News: Vydanie 03-04/2013 - Čo je prekážkou vyhodnotenia návratnosti investícií do internej komunikácie? Absencia merania.
Tento rok naša agentúra nadviazala spoluprácu so Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou. Súčasťou našich marketingových služieb bol nový komunikačný…
V rámci našich služieb pre Synlab Slovakia sme úspešne realizovali PR projekt Zdravá pošta.
Team agentúry PMP Group sa aj tento rok podieľal na podpore programu EY Learning & Development. Naši kolegovia z grafického štúdia, produkcie a…
PMP Group v spolupráci s odborníkmi z laboratórnej diagnostiky nakrútili odbornú televíznu reláciu. Naša agentúra zabezpečovala vypracovanie tém a…
PMP Group zabezpečoval ďalší rebranding Ernst & Young, ktorý priniesol zmenu značky na EY, nové logo a tagline ako aj ďalšie úpravy v dizajn manuále…
Agentúra PMP Group vyhrala tender pre klienta Synlab Slovakia. Výsledkom bola nová komunikačná stratégia integrujúca rôzne marketingové aktivity.
AICO News: Vydanie 02/2013 - Využívanie podnikových sociálnych médií v internej komunikácii prispieva k zvyšovaniu efektívnosť vnútorných procesov…
Agentúra PMP Group vytvorila nový komunikačný koncept pre Roche Diagnostics vrátane hlavnej idey a zastrešenia koordinácie projektu.
Agentúra PMP Group zintenzívňuje svoju spoluprácu s klientom Sylex. Výsledkom má byť update vizuálnej identity firmy, ktorá bude v súlade s novou…
Pre Nadáciu PARTNERS sme vytvorili a zrealizovali sériu eventov “Dni finančnej gramotnosti”. Eventy sme zabezpečovali po kreatívnej, grafickej aj…
Agentúra PMP Group pripravila pre svojho klienta Partners Group SK rozsiahly refresh firemnej vizuálnej identity.
Team našej agentúry pripravil pre skupinu Ecorec novú regionálnu komunikačnú stratégiu a brand refresh s cieľom podporiť budovanie tejto značky.
Agentúra PMP Group poskytla aj tento rok podporu pre prestížnu súťaž EY Podnikateľ roka.
PMP Group vyhrala tender na výber agentúry pre spoločnosť metal design slovakia. Budeme tak zastrešovať B2B marketingové aktivity spoločnosti.
Agentúra PMP Marketing sa rozširuje o ďalšie dve divízie - PMP Agency a PMP Consulting. Bod znažkou PMP Group tak bude poskytovať väčšie portfólio…
ING Investment Management pokračuje v svojej edukačnej mikro kampani so sériou PR článkov na tému sporenia a investovania.
Martin Onofrej z PMP Marketing a AICO na konferencii o aktuálnych výzvach internej komunikácie v Prahe rozprával o možnostiach, ktoré prinášajú…
Video štáb agentúry PMP Marketing opäť cestoval po Európe. Pre Ernst & Young pripravil viacero videí pre účely internej komunikácie.
Martin Onofrej z PMP Marketing mal prednášku na konferencii New Vision in HR s názvom Prečo a v čom sú HR a interná komunikácia partnermi.
ING Bank pokračuje v produktovej kampani pre ING Konto. Kampaň je zameraná hlavne na online - bannery a PPC reklamu.
Partners Group SK pokračuje v imidžovej kampani z dielne našej agentúry. Kampaň využíva online a offline kanály a je previazaná aj na náborový…
Odborníci na internú komunikáciu z PMP Marketing sa rozhodli založiť odborné združenie AICO - Asociácia internej komunikácie, ktorého cieľom je…
Martin Onofrej, riaditeľ PMP Marketing a zakladateľ AICO, vystúpil na odbornej konferencii v Prahe. Cieľom bolo predstaviť moderné nástroje internej…
Partners Group SK pokračujú v korporátnej kampani "Dali sme si poradiť." Kampaň sme navrhli tak, aby využívala synergický efekt aj s aktivitami…
Na jar sme spustili kampaň pre ING Investment Management postavenú na krátkych PR advertoriáloch v časopisoch, novinách a na vybraných webstránkach.
Pridajte sa k našim spokojným klientom - napíšte nám.