Audit internej komunikácie - priateľ interného auditora

Články / December 2014

Médium: Český institut interních auditorů - Časopis Interní auditor 4/2014
Autor: Martin Onofrej / Managing Director PMP Marketing, Senior consultant PMP Consulting, zakladateľ AICO - Asociácie internej komunikácie
Dátum: 12/2014

 

Hned na úvod bych chtěl poznamenat,  že nejsem auditor. Jsem profesionál z oblasti komunikace, a proto se na tuto problematiku dívám především z perspektivy komunikačních potřeb organizací.

 

O ČEM JE MODERNÍ INTERNÍ KOMUNIKACE?

 

Jednoduše řečeno, všechna komunikace probíhající uvnitř organizace je interní komunikací. Jedná se nejen o oficiální komunikační kanály, ale také o neformální, jelikož lidé mezi sebou komunikují bez ohledu na záměry svých manažerů nebo lídrů.

 

Funkcí moderní interní komunikace (IK) jako oboru je zabezpečit, aby lidé poznali cíle své organizace, jakou úlohu v ní zastávají, aby byli odhodláni dosahovat těchto cílů a přispívat ke zlepšování spolupráce, produktivity a pozitivní reputace organizace.

 

Na první pohled se může zdát, že se jedná o oblast zvyšování angažovanosti zaměstnanců, která je často považována za doménu oddělení lidských zdrojů. Nehodlám zde teď ale vést úvahy o tom, do kompetence kterého oddělení patří angažovanost. Spíše upozorním na to, že ke kompetencím moderní IK patří i zavádění dalších a efektivnějších způsobů komunikace, což umožnil hlavně rozmach informačních technologií, zvláště podnikových sociálních sítí. V moderní IK jde o eliminaci vnitrofiremních komunikačních silo efektů přes propojení více funkčních oblastí organizace jako HR, IT, marketingu, financí a dalších – interní audit nevyjímaje.

 

Úlohou interní komunikace je pomoci lídrům a ostatním řídicím pracovníkům formovat jednání a postoje zaměstnanců, rychleji zavádět změny a řídit obchodní výsledky – přes volbu kanálů, správné načasování a formulaci poselství, které vzdělávají a inspirují zaměstnance k plnění cílů organizace. K tomu patří i zabezpečení vizibility lídrů, včetně vnímání u zaměstnanců, že top management ví, co dělá, a tahá za jeden provaz.

 

Základním předpokladem efektivní interní komunikace je existence jasné strategie zaměstnanecké komunikace, která je v souladu s byznys strategií podniku. K tomu patří i definice cílů, procesů a příslušných metrik. Jenže letošní AICO Survey 2014 – průzkum stavu interní komunikace v ČR a SR – odhalil neuspokojivý stav. Ve většině organizací se efektivita interní komunikace neměří. A bez toho, přirozeně, není možné demonstrovat ani návratnost investic podniků do oblasti interní komunikace, viz Obr. 1.

 

AUDIT INTERNÍ KOMUNIKACE

 

Primárním účelem auditu interní komunikace (AIK) je zmapování stavu, zda je všechno v souladu s komunikační strategií organizace. AIK by měl poskytnout odpověď na otázky, co v komunikaci funguje dobře a co ne, co si myslí zaměstnanci, co by chtěli vědět, jestli jsou poselství jednotlivým cílovým skupinám jasné atd.

 

Co by měl AIK zahrnovat se může lišit a do velké míry záviset od toho, co se stanoví za primární oblasti výzkumu v závislosti od potřeb dané organizace. V naší metodologii (viz Obr. 2) má před začátkem jakéhokoli auditu IK nezastupitelné místo úvodní setkání s top managementem společnosti, jehož výstupem je zadefinování prvotního rozsahu AIK (viz Tab. 1).

 

Je jasné, že rozsah AIK se může překrývat s činností a zájmy jiných funkčních oblastí podniku. Proto je důležité seznámit se s výsledky z podobných výzkumných aktivit v organizaci a eliminovat duplicity (pokud to není účelné). S rizikem duplicit se často setkáváme zejména v nadnárodních společnostech, kde jsou mnohé oblasti nadirigované ještě z globální centrály. Také je důležité zadefinovat, do jaké hloubky AIK půjde z hlediska operativních, taktických a strategických metrik IK (viz Tab. 2).

 

Několik příkladů cílů AIK:

  • Analýza účinnosti komunikačních  procesů.
  • Určení významu a užitečnosti různých komunikačních témat a komunikačních prostředků/kanálů.
  • Posouzení toho, zda cílové skupiny  dostaly klíčová poselství a jak  je interpretovaly.
  • Analýza cílového publika a jeho segmentace – jaké komunikační klíčové cílové skupiny jsou potřebné, případně identifikace ambasadorů.
  • Analýza aktuálních procesů měřících  efektivitu IK.
  • Návrh strategického komunikačního  plánu.

 

I AUDIT INTERNÍ KOMUNIKACE JE FORMOU KOMUNIKACE

 

Chtěl bych zdůraznit, že audit IK je také formou komunikace. K cílovému publiku vysíláme signál, že naším záměrem je něco zjistit, a vyzýváme ke spolupráci.

 

Respondenti mohou považovat dotazníky nebo rozhovory za otravnou ztrátu času – zvlášť když v tom nevidí účel. Proto vždycky doporučuji vykonat propagační aktivity, ve kterých se jasně odkomunikuje účel projektu. Mám zkušenost, že k těm největším zabijákům zapojení respondentů patří jejich předcházející negativní zkušenosti, například když se vykoná průzkum, ale potom se nedozvědí, jaký bude akční plán pro odstranění nedostatků, nebo aspoň výsledky (přičemž se to může týkat i oblastí mimo IK).

 

Dalším negativním faktorem je neřešený folklór – různé fámy či konspirační teorie, včetně odhalování identity respondentů anonymního průzkumu.

 

V neposlední řadě je zde i riziko zahlcení průzkumy, proto je potřebné věnovat pozornost i již vzpomínaným průzkumným duplicitám.

 

Z praxe vyplývá, že obvyklá míra zapojení respondentů při kvantitativních průzkumech je při dobře zvládnuté propagaci projektu od 60 % do 70 %, přičemž vyšší účasti obvykle dosahují společnosti s větším podílem online pracovníků oproti offline.

 

Na rozdíl od externích průzkumů, v případě interních nedoporučuji poskytovat respondentům stimuly v jakékoli formě, i za cenu nižší účasti. Zaměstnanci by měli odpovídat proto, že chtějí, ne proto, že mohou získat nějakou prkotinu. Také ale zpozorním, když je účast nad 90 %, zda tady například nesehrál úlohu faktor KPI řídicího pracovníka, který by ztratil odměny při nízké účasti svých zaměstnanců v dobrovolném anonymním průzkumu.

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

 

K závěrečné etapě auditu IK patří závěrečná zpráva, která se zpravidla nejprve komunikuje a rozebírá s vedením společnosti, případně i se zástupci správní rady. Vždy zdůrazňuji, že dané aktivity jsme nevykonávali proto, abychom ukázali, že všechno je v pořádku, ale abychom identifikovali příležitosti pro zlepšení, přinesli realizovatelné doporučení a podělili se o své poznatky a myšlenky, které pomohou z perspektivy efektivnější interní komunikace posunout byznys klienta dále.

 

Je důležité komunikovat fakticky, bez emocí. Mnohé závěry totiž mohou být v protikladu s vnímáním top managementu. Častokrát jsou na přetřesu nálezy, které jsou z roviny folklóru zaměstnanců – zde zdůrazňuji, že v AIK nejde o to, zda jsou dané nálezy pravdivé – jde o to, že existují a otázkou je, co je živí a jak je komunikačně eliminovat, pokud jsou škodlivé. Zvlášť citlivou oblastí je odhalení rezerv u lídrů – např. v oblasti komunikačních dovedností, nedostatečné vizibility nebo znalostí. I lídry je třeba vzdělávat. Frekventovaným příkladem je oblast podnikových sociálních sítí – že nejde o Facebook a socializace není o výměně receptů na bublaninu, ale o implementaci efektivnějších způsobů komunikace, zvyšování úrovně spolupráce a sdílení vědomostí napříč organizací. Právě při zavádění podnikových sociálních sítí mají jít lídři příkladem, i když jsou často z generace „digitálních imigrantů“.

 

Součástí závěrečné zprávy je návrh strategického plánu komunikace, nebo aspoň naznačení jeho hlavních priorit, a to nejen podle strategických priorit organizace a velikosti odchylek od požadovaného stavu, ale i podle důležitosti, jakou jednotlivým nálezům připisují zaměstnanci.

 

Důležitou etapou závěrečné fáze auditu IK je plošná komunikace na zaměstnance. Je potřeba zdůraznit, že to nebyl audit pro audit a deklarovat reálný záměr konat na základě nálezů. To vytvoří předpoklad k lepšímu zapojení zaměstnanců do změny, tak jako k slušné míře účasti respondentů v budoucích průzkumech.

 

PŘÍKLAD: WHISTLEBLOWING

 

Podle závěrů průzkumu Transparency International s názvem „Whistleblowing a ochrana oznamovatelů“ se díky whistleblowingu odhalí více podvodných konání, než svými postupy odhalí auditoři, policie nebo obory interní kontroly dohromady. Firmám se vyplatí do whistleblowingu investovat.

 

Jsem přesvědčený, že pro podporu whistleblowingu nestačí implementovat postupy a pravidla do organizací, zavést whistleblowing linku, zorganizovat školení, zavěsit etické kodexy na stěnu. Toto všechno je zbytečné, když se nepodaří v této oblasti zvýšit angažovanost, pochopení a důvěru zaměstnanců – a to je ideální úloha pro interní komunikaci. Je to o dlouhodobé, promyšlené a trpělivé činnosti s cílem získat „mysl a srdce“ zaměstnanců. Těžko kvantifikovatelné? Moderní interní komunikace pracuje s konceptem „Know – Feel – Do“, kde audit IK dokáže nejen zmapovat, jaké mají zaměstnanci povědomí o procesech, ale i to, jak to cítí, vnímají a jak je pravděpodobné, že se rozhodnou i jednat. Kvalitně vykonaný AIK dokáže identifikovat překážky a způsoby jak je překonat.

 

AICO Survey 2014 odhalil výrazný rozpor ve vnímání interní komunikace v podpoře boje proti podvodům a korupci zaměstnanců (viz Obr. 3) – top management totiž vnímá tuto oblast výrazně růžověji než ostatní manažerské pozice.Otevírá se zde výborná příležitost pro spolupráci mezi interním auditem a interní komunikací. Jestliže to lídři myslí vážně s bojem proti korupci, podvodům a neetickému jednání, je čas, aby podpořili i IK, protože bez angažovaných zaměstnanců v tomto směru využijí etickou linku pouze zlomyslní whistlebloweři.

 

JAKÁ JE PRAXE?

 

Říká se, že správně stanovená diagnóza je 50 % úspěchu léčby. Bohužel v praxi se často setkávám s nízkou úrovní kvality AIK, které v předcházejících letech vykonali v daných firmách různé typy agentur (čest výjimkám). Například, PR agentury většinou výborně popíší synergie mezi interní a externí komunikací, avšak nevěnují dostatečnou pozornost strategickým cílům společnosti. Také to určitě není o nějakých univerzálních tabulkách či „copy/paste“ otázkách, které se použijí z projektů v jiných firmách. Každá organizace je přece jiná, a proto potřebuje i v oblasti IK individuální přístup k hodnocení. Navíc AICO Survey 2014 zdokumentoval ubohý stav – audit IK se za poslední dva roky realizoval jen u necelé pětiny podniků, v drtivé většině nikdy (viz Obr. 4). Správně vykonaný audit IK dokáže přinést užitečné poznatky a doporučení, a přispět tak ke zlepšení výkonnosti firmy, podpořit efektivitu mnoha funkčních oblastí podniku, interního auditu nevyjímaje.

 

 

Novinky
Naša agentúra vytvorila špecializovanú dvojjazyčnú webstránku, ktorá predstavuje unikátny koncept a zároveň novú kategóriu fitness - PRAMA.
Naša agentúra pripravila nový web pre česko-slovenskú súťaž EY Cyber Security Trophy.
Pre právnickú kanceláriu Valko & Volný sme pripravili novú vizuálnu identitu. Rebranding zahŕňal aj vytvorenie nového loga a webstránky.
Pre túto globálnu a zároveň najrenomovanejšiu biznis súťaž v stredoeurópskom regióne sme postavili webstránky pre Českú aj Slovenskú republiku…
Pre AICO - Asociáciu internej komuikácie sme pripravili “netradičné” vyhlásenie výsledkov AICO Grand Prix.
Pre FIT PLUS pripravila naša agentúra špecializovanú webstránku venovanú profesionálnym zariadeniam značky CYBEX.
Aj tento rok sme mali príležitosť spolupracovať na projekte svetovej súťaže EY Podnikateľ roka vrámci Slovenska a Českej republiky.
Naša agentúra vytvorila pre LifeFitness na Slovensku nový web, ktorý zákazníkom sprostredkuje prvotné informácie o možnostiach pri zariaďovaní…
Siedmy ročník medzinárodnej konferencie OpenSlava organizovanej Accenture opäť s podporou našej agentúry.
Naša agentúra opäť podporila marketingové a komunikačné úsilie nášho dlhoročného klienta EY pri zahájení prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka 2019.
Otvorenie nových predajní FIT PLUS sme podporili aj online a on-site komunikáciou, vrátane prvkov guerrilla marketingu.
Konzultanti našej agentúry zúročili svoje skúsenosti s poradenstvom v oblasti internej komunikácie a pre Volskwagen Slovakia pracovali hneď na…
Martin Onofrej mal tú čest a prevzal prestížne ocenenie Superbrands za budovanie značky WEIDER.
Aj tento rok sa konalo jedinečné podujatie AICO Roundtable s podtitulom Výzvy internej komunikácie očami lídrov. Sme radi, že team našej agentúry sa…
Naša agentúra nielenže vypracovala koncept nového typu predajní, ale aj kompletne zastrešila projektové riadenie od ich dizajnovania, cez výstavbu po…
OpenSlava 2018 je šiestym "vydaním" najväčšej každoročnej konferencie venovanej novým technológiám organizovaná spoločnosťou Accenture. Sme radi, že…
Team našej agentúry opäť podporil komunikačné úsilie organizátora súťaže, spoločnosť EY - od vytvorenia TV spotu, cez printové a online inzercie, PR…
Pre EY sme pripravili celkom nové kariérne stránky vrámci ich profilu na profesia.sk, ktoré odzrkadľujú firemnú kultúru EY.
EY Cyber Security Trophy je jedinečná súťaž v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku. Náš team na ňu…
Pre job portál profesia.sk sme pre Accenture vytvorili úplne novú kariérnu sekciu - v responzívnom dizajne pre čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť.
Prvý kvartál roku 2018 sa u nás niesol predošetkým v znamení projektov internej komunikácie.
Súťaž DO FORMY je organizovaná prestížnym časopisom MUSCLE & FITNESS 
pre všetkých, ktorým záleží na transformovaní postavy a nadobudnutí správnych …
Poisťovacia spoločnosť DAS je na Slovensku najväčším poskytovateľom poistenia právnej ochrany s dlhoročnou tradíciou. DAS poskytuje poistenia právnej…
Nadväzujúc na naše kľúčové odporúčania v oblasti strategického marketingu sme pre FIT PLUS vytvorili moderný koncept predajne pre nákupné centrá.
Konferencia Accenture OpenSlava si za 3 roky svojej existencie získala obľubu a uznanie IT študentov a odborníkov z celej strednej Európy.
Spoločnosť EY vyhlasuje 12. ročník prestížnej súťaže EY Podnikateľ roka v Slovenskej republike.
Švajčiarska technologická spoločnosť Kistler spustila svoju kampaň zameranú na budovanie zamestnávateľskej značky, pre ktorú sme vytvorili nosný…
Vychádzajúc z novej komunikačnej stratégie sme vytvorili pre spoločnosť FIT PLUS webstránku za účelom refreshu a podpory lojalitného systému.
Náš tím sa postaral o hladký priebeh aj tohtoročného jedinečného podujatia internej komunikácie, AICO Roundtable.
Kistler v roku 2017 rázne vstupuje na slovenský pracovný trh a my sme preň vytvorili kariérnu mikrostránku a naplnili ju obsahom, vrátane…
Pre spoločnosť FIT PLUS sme začali poskytovať služby strategického marketingového poradenstva. Jedným z výstupov je komunikačná stratégia podľa novej…
Jubilejná komunikácia Partners Group SK predstavuje svojich najsúspešnejších profesionálov v televíznom mikro spote.
Pre divíziu Learning & Development sme vytvorili promo a študijné materiály pre podujatia v Ríme, Dubaji a Amsterdame, kam sme vyslali aj náš filmový…
Accenture sme podporili náborovou kampaňou SAP a JAVA špecialistov a podujatím Hackathon v Prahe.
Pre spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) sme vytvorili kariérnu stránku pre stredoeurópsky región a zrealizovali ďalšie vlny náborej…
V roku 2016 sme pomohli Accenture aj s prípravou medzinárodnej IT konferencie v Bratislave.
Aj tento rok sa bude konať celosvetovo uznávaná súťaž EY Podnikateľ roka. Podporili sme ju komunikačnou kampaňou.
Výrobnej spoločnosti AJ Metal Design sme redizajnovali oficiálnu webstránku.
Špecializujeme sa na B2B marketing, professional services marketing, náborový marketing, budovanie a rozvoj zamestnávateľskej značky. Stáli sme za…
Pre Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), svetového lídra vo vývoji a produkcii interiérových komponentov, sme pripravili náborovú kampaň pre výrobné…
Aj tohtoročná komunikácia spoločnosti Partners Group SK nadväzuje na náš vizuálny a komunikačný koncept “Dajte si poradiť aj Vy”.
Po minuloročnom úspechu podujatia Interná komunikácia z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov sme aj tento rok podporili prípravu a exekúciu…
Desiaty ročník súťaže pozná svojho víťaza. Pripravili sme pre ňu komunikačnú kampaň a branding.
Pri tejto príležitosti EY uskutočnila zaujímavý prieskum verejnej mienky „Kam kráčíš, Česká republiko, aneb ČR za 25 let“ .
Kvalitná interná komunikácia má nenahraditeľný vplyv na to, či zamestnanci budú alebo nebudú na trhu práce ambasádormi svojho zamestnávateľa.
Pre IT spoločnosť uniCORE sme navrhli nové logo a kompletnú vizuálnu identitu. Ústredným vizuálnym prvkom je "focus".
Team našej agentúry opäť podporil vzdelávanie zamestnancov EY - pre Learning & Development divíziu sme zabezpečovali grafické práce, produkciu,…
Posledné tohtoročné podujatie Dni finančnej gramotnosti sa tak konalo v Prievidzi v OC Korzo. Návštevníci mali možnosť zmerať si svoj kvocient…
Accenture bol tento rok partnerom Merck Innovation Summitu v Prahe. Team našej agentúry pripravil pre Accenture prezentačný stánok, video sekvencie a…
Team našej agentúry podporil úsilie Accenture v príprave a exekúcii tretieho ročníka celodňovej konferencie OpenSlava 2015 na tému open source a…
Spoločnosť EY otvorila jubilejný 10. ročník slovenského kola súťaže EY Podnikateľ roka. Naša agentúra pripravila komunikačnú kampaň vrátane TV spotu,…
Stratégie 07/2015: Martin Onofrej zhodnotil tento ročník súťaže AICO Grand Prix a priblížil víťazné projekty.
Počas tohtoročného TREND Marketing Summit v Bratislave vystúpil v programe Strategy Hall aj náš dlhoročný klient EY.
Podporujeme PARTNERS GROUP SK a nadáciu PARTNERS v úsilí zvýšiť finančnú gramostnosť obyvateľstva. Team našej agentúry zabezpečoval prípravu a…
Accenture v Českej republike realizuje náborovú kampaň do divízie Consulting. Naša agentúra pripravila online aj offline komunikačné materiály s…
Team našej agentúry pripravil refresh komunikácie pre Partners Group SK. Tento rok sme ťažisko posunuli z produktovej komunikácie do náborovej. Nová…
Naša agentúra opäť podporila EY pri organizovaní súťaže Podnikateľ roka ako aj galavečera odovzdávania cien. Naša marketingová podpora zahŕňala rôzne…
V PMP Group sme podporili AICO - Asociáciu internej komunikácie pri organizovaní podujatia Interná komunikácia z perspektívy a očakávaní lídrov, ako…
Pripravili sme náborovú kampaň pre ING Bank Global Services & Operations. Team našej agentúry prišiel s komunikačným konceptom Boarding Now, ktorý…
Funkciou modernej internej komunikácie je zabezpečiť, aby ľudia poznali ciele svojej organizácie, akú úlohu v nej zohrávajú, aby boli odhodlaní tieto…
Filmový štáb PMP opäť cestoval a natáčal na rôznych miestach v Európe, napríklad pre spoločnosť EY. Vytvorili sme rôzne klipy, rozhovory a…
Sebastian Fuller, Senior Consultant PMP Group, prezentoval 28. októbra na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity svoje skúsenosti s rebrandingom…
Náš klient EY hľadá na Slovensku už 9. EY Podnikateľa roka a naša agentúra preto v septembri žila marketingovou podporou pre túto súťaž - od online a…
Naše grafické štúdio navrhlo pre podporu finančnej gramotnosti pre nášho klienta Partners Group SK koncept "Linka finančnej gramotnosti" na…
Pre nášho klienta Partners Group SK a nadáciu PARTNERS sme navrhli a realizovali cyklus eventov „Dni finančnej gramotnosti”. Naša agentúra…
Pre Asociáciu internej komunikácie AICO sme zabezpečovali súťaž projektov internej komunikácie AICO Grand Prix 2014. Spoločnosti súťažili v patich…
V PMP Group sme vytvorili storyboard pre televízne spoty Partners Group SK, ktoré sú súčasťou reklamnej kampane v televízii a online médiách.
Náš klient Sylex spustil novú webstránku, ktorú navrhli a vytvorili naši webdizajnéri z PMP Group. Web je záverečnou aktivitou vrámci strategického…
V PMP Group sme pripravili nový web pre klienta Metal Design. Navrhli sme grafický dizajn, ako aj riešenie pre konfiguračný systém.
Pre asociáciu SEDMA sme pripravili novú obsahovú štruktúru a dizajn webstránky s vlastným CMS (content management system). Súčasťou grafických prác…
Príbehy skutočných ľudí sú základom novej komunikačnej stratégie pre Partners Group SK z dielne PMP Group. V reklamnej kampani sa tak objavia reálni…
Aj tento rok spolupracovala naša agentúra na projekte EY Podnikateľ roka v Českej a Slovenskej republike.
Zisk: 3/2014 - Rozhovor o HR marketingu, zamestnávateľskej značke a ich úlohe pri angažovanosti zamestnancov.
V PMP Group sme pripravili novú komunikačnú stratégiu pre Ecorec. Jej súčasťou bol grafický návrh rôznych tlačových materiálov, ako aj tvorba videa…
AICO News: Vydanie 01/2014 - Dnešné nástroje internej komunikácie umožňujú mnoho druhov meraní a spätnej väzby. Máme tak v rukách úžasné nástroje na…
AICO News: Vydanie 01/2014 - Firmy potrebujú integrovať do svojho života a internej komunikácie rôzne moderné nástroje vrátane podnikových…
AICO News: Vydanie 03-04/2013 - Čo je prekážkou vyhodnotenia návratnosti investícií do internej komunikácie? Absencia merania.
Tento rok naša agentúra nadviazala spoluprácu so Slovenskou oftalmologickou spoločnosťou. Súčasťou našich marketingových služieb bol nový komunikačný…
V rámci našich služieb pre Synlab Slovakia sme úspešne realizovali PR projekt Zdravá pošta.
Team agentúry PMP Group sa aj tento rok podieľal na podpore programu EY Learning & Development. Naši kolegovia z grafického štúdia, produkcie a…
PMP Group v spolupráci s odborníkmi z laboratórnej diagnostiky nakrútili odbornú televíznu reláciu. Naša agentúra zabezpečovala vypracovanie tém a…
PMP Group zabezpečoval ďalší rebranding Ernst & Young, ktorý priniesol zmenu značky na EY, nové logo a tagline ako aj ďalšie úpravy v dizajn manuále…
Agentúra PMP Group vyhrala tender pre klienta Synlab Slovakia. Výsledkom bola nová komunikačná stratégia integrujúca rôzne marketingové aktivity.
AICO News: Vydanie 02/2013 - Využívanie podnikových sociálnych médií v internej komunikácii prispieva k zvyšovaniu efektívnosť vnútorných procesov…
Agentúra PMP Group vytvorila nový komunikačný koncept pre Roche Diagnostics vrátane hlavnej idey a zastrešenia koordinácie projektu.
Agentúra PMP Group zintenzívňuje svoju spoluprácu s klientom Sylex. Výsledkom má byť update vizuálnej identity firmy, ktorá bude v súlade s novou…
Pre Nadáciu PARTNERS sme vytvorili a zrealizovali sériu eventov “Dni finančnej gramotnosti”. Eventy sme zabezpečovali po kreatívnej, grafickej aj…
Agentúra PMP Group pripravila pre svojho klienta Partners Group SK rozsiahly refresh firemnej vizuálnej identity.
Team našej agentúry pripravil pre skupinu Ecorec novú regionálnu komunikačnú stratégiu a brand refresh s cieľom podporiť budovanie tejto značky.
Agentúra PMP Group poskytla aj tento rok podporu pre prestížnu súťaž EY Podnikateľ roka.
PMP Group vyhrala tender na výber agentúry pre spoločnosť metal design slovakia. Budeme tak zastrešovať B2B marketingové aktivity spoločnosti.
Agentúra PMP Marketing sa rozširuje o ďalšie dve divízie - PMP Agency a PMP Consulting. Bod znažkou PMP Group tak bude poskytovať väčšie portfólio…
ING Investment Management pokračuje v svojej edukačnej mikro kampani so sériou PR článkov na tému sporenia a investovania.
Martin Onofrej z PMP Marketing a AICO na konferencii o aktuálnych výzvach internej komunikácie v Prahe rozprával o možnostiach, ktoré prinášajú…
Video štáb agentúry PMP Marketing opäť cestoval po Európe. Pre Ernst & Young pripravil viacero videí pre účely internej komunikácie.
Martin Onofrej z PMP Marketing mal prednášku na konferencii New Vision in HR s názvom Prečo a v čom sú HR a interná komunikácia partnermi.
ING Bank pokračuje v produktovej kampani pre ING Konto. Kampaň je zameraná hlavne na online - bannery a PPC reklamu.
Partners Group SK pokračuje v imidžovej kampani z dielne našej agentúry. Kampaň využíva online a offline kanály a je previazaná aj na náborový…
Odborníci na internú komunikáciu z PMP Marketing sa rozhodli založiť odborné združenie AICO - Asociácia internej komunikácie, ktorého cieľom je…
Martin Onofrej, riaditeľ PMP Marketing a zakladateľ AICO, vystúpil na odbornej konferencii v Prahe. Cieľom bolo predstaviť moderné nástroje internej…
Partners Group SK pokračujú v korporátnej kampani "Dali sme si poradiť." Kampaň sme navrhli tak, aby využívala synergický efekt aj s aktivitami…
Na jar sme spustili kampaň pre ING Investment Management postavenú na krátkych PR advertoriáloch v časopisoch, novinách a na vybraných webstránkach.
Pridajte sa k našim spokojným klientom - napíšte nám.